عملیات حرارتی آنیل به طور مرسوم شامل گرم کردن فولاد تا محدوده‌ی دمایی انحلال فازها و سپس نگهداری در آن دما و سپس آهستگی سرد کردن فولاد با  سرعتی نزدیک به سرعت تعادلی در درون کوره است. عملیات حرارتی آنیل با حمام نمک و به صورت کلی فرآیند آنیل به منظور کاهش میزان سختی، افزایش داکتیلیتی و نیز شکل پذیری و همچنین حذف تنش‌های باقیمانده در فولادها انجام می‌شود. از آنجاییکه پس از  عملیات حرارتی آنیل سختی فولاد به شدت پایین آمده و یا به اصطلاح فولاد نرم می‌شود، امکان ماشین‌کاری آن با کمترین زمان ممکن و با صرف حداقل هزینه و ابزار میسر خواهد شد. ریزساختار فولاد پس از انجام آنیل  اعم از آنیل با کوره حمام نمک یا سایر روش‌ها کاملا وابسته به ترکیب شیمیایی آن است، اما به طور معمول پس از آنیل، فریت پرویوتکتویید و پرلیت خشن در فولاد ایجاد می‌شود. فرایند آنیل می‌تواند به صورت همدما، کامل و یا در ناحیه میان بحرانی انجام بپذیرد.

آنیل حمام نمک در عملیات حرارتی مبتکران شامل:

  • آنیل کامل شامل حرارت دادن تا 50 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای A3 در فولادهای ماقبل یوتکتویید در ناحیه تک فاز آستنیت و 50 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای A1 در فولادهای ما بعد یوتکتویید در ناحیه دوفازی آستنیت و سمنتیت و سپس نگهداری در آن دما و در نهایت سرد کردن آهسته در کوره است.
  • آنیل همدما شامل بالا بردن دمای فولاد تا دمای آنیل کامل و سپس سرد کردن با سرعت بالا تا زیر دمای A1 و نگهداری در آن دما و سپس سرد کردن آهسته است.
  • آنیل میان بحرانی شامل حرارت دادن فولاد تا دمای ناحیه دو فازی فریت و آستنیت  و سپس نگهداری به مدت کافی و در نهایت سرد کردن آهسته است.

کوره‌های انیل با حمام نمک  واحد عملیات حرارتی گروه صنعتی مبتکران، با کنترل دقیق بر سرعت سرد شدن حین اجرای سیکل امکان انجام کلیه‌ی روش‌های آنیل فولادها، اعم از آنیل کامل، آنیل همدما و آنیل میان بحرانی را فراهم کرده است.