لایه نشانی کروم سخت به واسطه ایجاد یک لایه کروم بر سطح فولاد به روش الکترولیز به منظور افزایش جلای سطحی، مقاومت به سایش، افزایش سختی و مقاومت به خوردگی انجام می‌گردد. این روش برخلاف سختکاری سطحی سمانتاسیون و نیتراسیون و که با نفوذ عناصر بین‌نشین به سطح فولاد سختی سطح را بالا می‌برند، در این روش یک لایه به سطح فولاد اضافه شده و به میزان ضخامت آن، ابعاد قطعه تغییر می‌کند. پوشش کرم سخت با رسوب الکتریکی CrO3  از محلول حاوی اسید کرمیک و سایر آنیون‌ها ایجاد می‌گردد

در روش کروم سخت، سختی سطح می‌تواند تا 1000 ویکرز نیز افزایش یابد. ضخامت این لایه نیز می‌تواند از حدود 3 میکرون تا 100 میکرون تغییر کند. عموما ضخامت‌های کم مثلا 5 میکرون برای افزایش مقاومت به خوردگی و سایش و ضخامت‌های بالا به منظور جبران زدگی قطعات در شرایط سرویس، کاربرد دارد.