انواع خدمات عملیات حرارتی و خدمات عملیات حرارتی فولاد که در گروه صنعتی مبتکران انجام می‌پذیرد عبارت است از: